Change windows product key

slmgr -upk
slmgr -ipk XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
slmgr /ato

Tags for tips: